https://soccersurfer.com/ฝากขั้นต่ำ

ว่าด้วยเรื่องการออม

ไม่มีใครปฎิเสธได้ ว่าสถานการณ์การเงินโลกปัจจุบัน เราทุกคนบนโลกนี้กำลังต่อสู้กับภาวะการเงินที่วิกฤตจนถึงขั้นที่ แต่ละครัวเรือนต้องวางแผนการฝากเงิน การเก็บเงิน หรือ วางฐานการฝากขั้นต่ำในแต่ละวันไว้ ว่าควรเก็บออมเท่าไหร่ต่อวัน และยังต้องวางแผนอนาคตในระยะเผื่อการมีครอบครัว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter